‹ Powrót

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

Meritus Systemy Informatyczne sp. z o.o. w dniu 26 listopada 2018r. podpisała umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju o dofinansowanie, w ramach Działania 1.1.: Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, celem realizacji projektu pod tytułem: „Opracowanie innowacyjnego produktu i technologii obejmujących inteligentne algorytmy, oprogramowanie oraz sensory do automatycznego alokowania przyczynowo-skutkowego kosztów z zastosowaniem nowoczesnego rachunku kosztów (NRK) w podmiotach o wysokim poziomie skomplikowania procesów technologicznych”.

Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0924/17

Data złożenia wniosku: 2017-11-30 21:14:40
Numer naboru: 5/1.1.1/2017

Realizację Projektu rozpoczęto: 09.11.2018
Data zakończenia realizacji Projektu: 08.11.2020

Źródła finansowania projektu

Całkowity koszt projektu: 5 256 274,51 zł
Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych: 5 256 274,51 zł
Przyznane dofinansowanie: 4 070 457,73 zł

Streszczenie Projektu

Przedmiotem projektu jest opracowanie nowego produktu, łączącego model rachunku kosztów oraz technologię pozyskiwania i przetwarzania danych niefinansowych z użyciem sztucznej inteligencji, pozwalającego na prowadzenie właściwej polityki cenowej produktów w przedsiębiorstwach o wysokim poziomie skomplikowania procesów technologicznych, produkcji jednostkowej oraz małoseryjnej.

W przedsiębiorstwach produkcyjnych duże znaczenie mają koszty pośrednie (wspólne dla wielu produktów), a właściwe decyzje zależą od poprawnej alokacji tych kosztów do produktów. Powszechnym zjawiskiem jest stosowanie uproszczonych modeli alokacji kosztów pośrednich, które najczęściej prowadzą do błędnych informacji o kosztach i rentowności produktów, a tym samym mogą skutkować niewłaściwymi decyzjami pogarszającymi wyniki i konkurencyjność przedsiębiorstwa.

Pomimo, iż wszystkie nowoczesne modele służące do poprawnej alokacji kosztów są o wiele lepiej dostosowane do odwzorowania obecnych realiów gospodarczych, są one mało popularne. Głównym powodem jest większy koszt ich stosowania, a także czaso- i pracochłonny proces kalkulacji powodujący otrzymywanie wyników z opóźnieniem, często zbyt późno w stosunku do podejmowanej decyzji.

W celu rozwiązania tych problemów podjęliśmy się:

1. stworzenia systemu opartego na nowoczesnym modelu rachunku kosztów powiązanego z infrastrukturą techniczną czujników, pozwalającego na pozyskiwanie danych na temat parametrów determinujących poziom kosztów pośrednich produktu. Rozwiązanie to pozwoli w trybie rzeczywistym określić wpływ parametrów na koszt produktu i oszacować go z odchyleniem wynikającym z pkt 2.
2. zastosowania sztucznej inteligencji, która na podstawie analizy danych rzeczywistych o zachowaniu czynników kosztotwórczych określi, które czynniki w największym stopniu wpływają na ostateczny koszt produktu i wskaże, w jakim stopniu wyjaśniają one zmienność kosztów, a także, jaki błąd jest popełniany wskutek pominięcia części czynników kosztotwórczych.

Wynikiem realizacji projektu będzie inteligentna sieć, przeznaczona dla firm produkcyjnych i usługowych, na którą składać się będzie oprogramowanie klienckie jak i zbiór powiązanych czujników różnego rodzaju. Wszystkie elementy będą ze sobą powiązane. Sieć będzie można konfigurować i rozbudowywać. Dzięki temu rozwiązanie stosować będą mogły zarówno małe, średnie i duże podmioty.

Celem funkcjonowania systemu będzie pozyskiwanie informacji prowadzących do podejmowania właściwych decyzji dotyczących działalności produkcyjnej (np. decyzje o realizacji zlecenia, decyzje cenowe). Będą to informacje na temat najistotniejszych zasobów, wykorzystywanych przy produkcji, jak również czynników kosztotwórczych, które przekładają się na koszt poszczególnych produktów.

Zadanie to realizowane będzie głównie poprzez automatyzację pozyskiwania danych o kosztach, poprawne ich przypisanie do zasobów, analizę i syntezę informacji. Pozwoli to na efektywne zarządzanie tymi zasobami i przekazywanie informacji zarządczych i wejściowych dla innych systemów.

Dodatkowo określone zostaną niewykorzystane zdolności produkcyjne. Umożliwi to podejmowanie decyzji o prawidłowym zaangażowaniu zasobów w podmiotach. Poprawi to znacznie sprawność zarządzania podmiotami, która długoterminowo przełożą się na ich zdolności do generowania zysku, skutecznego konkurowania i ochronę środowiska. Właściwie skalkulowana rentowność produktów przełoży się na możliwość świadomego podejmowania decyzji na wszystkich poziomach zarządzania, na przykład zaopatrzeniowych, produkcyjnych i cenowych.