‹ Powrót

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

Spółka Meritus Systemy Informatyczne sp. z o.o. w dniu 31 grudnia 2019 r. (Beneficjent) odebrała wyniki prac badawczo – rozwojowych realizowanych przez jest Sieć Badawczą ŁUKASIEWICZ - Instytut Tele- i Radiotechniczny z siedzibą w Warszawie, Wykonawcę prac projektowych.

W ramach Projektu powstanie "Opracowanie dokumentacji wraz z trzema prototypami czujników, służącymi do testów i certyfikacji oraz bramek pracujących w technologii UWB ładowanych za pomocą pola elektromagnetycznego” . W wyniku przeprowadzonego i rozstrzygniętego postępowania przetargowego Wykonawcą i dostawcą prac badawczo-rozwojowych dla Beneficjenta jest Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Tele- i Radiotechniczny z siedzibą w Warszawie.

Umowa o dofinansowanie nr: POIR.02.03.02-14-0011/19-00

Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.02.03.02-14-0011/19
Data złożenia wniosku: 2019.04.21
Numer naboru: Runda I konkurs nr 1/2019

Realizację Projektu rozpoczęto: 2019.07.01
Data zakończenia realizacji Projektu: 2019.12.31

Źródła finansowania projektu

Całkowity koszt projektu: 246 000,00 zł
Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych: 200 000,00 zł
Przyznane dofinansowanie: 170 000,00 zł
Środki kwalifikowane Meritus Systemy Informatyczne sp. z o.o.: 30 000,00 zł

Streszczenie Projektu

Celem Projektu jest opracowanie technologii w formie pełnej dokumentacji produkcyjnej pozwalającej na wyprodukowanie czujników UWB (tagów) oraz bramek UWB pracujących w technologii UWB (Ultra Wideband) w paśmie 5 GHz. Czujniki UWB (tagi) mają zostać zaprojektowane w taki sposób, aby były kompaktowe (nie przekraczające rozmiarów 55 x 35 x 15 mm) i możliwe do zastosowania w wielu obszarach takich jak: energetyka, transport, handel., produkcja.

Czujniki UWB mają pracować z wykorzystaniem protokołu przemysłowego, na przykład takiego jak ECMA- 368. Czujniki te mają być częścią systemu do monitorowania poruszania się obiektów po zakładzie pracy oraz mają służyć do ostrzegania o naruszaniu obszarów zabronionych. Wybrana bramka wchodząca w skład projektu będzie pracowała w trybie serwera udostępniając API poprzez które możliwe będzie komunikowanie się ze wszystkimi czujnikami pobierając od nich dane geolokalizacyjne. W ramach tego projektu opracowana zostanie technologia odczytywania wszystkich czujników UWB (tagów) oraz synchronizowania danych w czasie tak, aby wszystkie odczyty dotyczyły tego samego punktu w czasie. Dodatkowo opracowane zostanie oprogramowanie wbudowane w bramki UWB, które będzie określało położenie danego czujnika (tagu).

W ramach projektu powstanie pełna dokumentacja sprzętowa pozwalająca na wyprodukowanie czujników UWB (tagów), bramek UWB wraz z 4 dostarczonymi prototypami (2 czujniki UWB i 2 bramki UWB), które przejdą niezbędną certyfikację dopuszczającą do sprzedaży.

Wykonawca: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Tele- i Radiotechniczny z siedzibą w Warszawie dodatkowo dostarczy kompletną dokumentację instruująca, w jaki sposób instalować oprogramowanie na urządzeniach-czujnikach, a także kody źródłowe autorskich programów oraz wszystkie zewnętrzne biblioteki.

W ramach Projektu powstanie system do monitorowania położenia różnych obiektów, np. pracowników, zwierząt, pojazdów (np. położenie wózków widłowych) i przedmiotów w różnego rodzaju budynkach/obiektach z dużą dokładnością (na poziomie do 30 cm).

Wdrożone w spółce Meritus Systemy Informatyczne sp. z o.o. wyniki Projektu pozwolą na zbudowanie kompletnego systemu z aplikacją webową pokazującą aktualne położenia monitorowanych obiektów.

Pełny system zostanie zaoferowany wszystkim firmom, które posiadają potrzebę kontrolowania stref newralgicznych oraz chcących optymalizować rozmieszczenie w obiektów dzięki mapom ciepła.