Firma Meritus Systemy Informatyczne sp. z o.o., działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146), ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu dotyczącego wsparcia procesów biznesowych sztuczną inteligencją, zwanego dalej Projektem; finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów: „Projekty badawczo – rozwojowe”, dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R - nabór nr RPMA.01.02.00-IP.01-14-080/18.

I. Cel partnerstwa:

Wspólne przygotowanie oraz realizacja Projektu mającego na celu wsparcie procesów biznesowych, rozwiązaniami sztucznej inteligencji.

II. Zakres tematyczny partnerstwa:

W ramach Projektu planuje się:
1. Opracowanie, wykonanie, symulacyjne i przebadanie sztucznej inteligencji dla działalności gospodarczej / np.: handel, produkcja, ochrona środowiska, energia, usługi serwisowe/ dla różnych procesów biznesowych.
2. Przeprowadzenie badań skuteczności uczenia się opracowanych rozwiązań i ich przetestowanie w warunkach zbliżonych do rzeczywistości.
3. Prowadzenie działań promujących efekty realizowanego projektu /np.: publikacje, wystąpienia konferencyjne, materiały reklamowe/.

III. Forma prawna partnera:

1. Jednostka naukowa w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30.04.2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz.1620) będąca podmiotem spoza sektora finansów publicznych.
2. Przedsiębiorcy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

IV. Wymagania:

1. O udział w postępowaniu może ubiegać się kandydat na partnera o formie prawnej określonej w pkt III, który Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, w tym uczestniczył w okresie ostatnich 3 lat w co najmniej 3 projektach B+R dofinansowywanym ze środków unijnych.
2. Dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym do realizacji działań, w których Partner zamierza uczestniczyć, przez co rozumie się zespół projektowy i naukowy obejmujący co najmniej 25 osób, z których co najmniej 5 osób posiadają tytuł naukowy doktora, a ich aktywność naukowej jest związana z informatyką, teleinformatyką, Internetem Rzeczy, Przemysłem 4.0 (odpowiednia liczba, kwalifikacje, doświadczenie, dorobek naukowy).
3. Kandydat na partnera prowadzi działalność gospodarczą lub posiada udokumentowane kontakty z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie handlu, produkcji, ochrony środowiska, zarządzania energią, usługami serwisowymi.

V. Zgłoszenie powinno zawierać:

1. Dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących.
2. Oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z otrzymania dofinansowania na podstawie art. 207 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).
3. Oświadczenie o zgodności działania kandydata na partnera z celami partnerstwa wraz z informacjami taką zgodność potwierdzającymi.
4. Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera uwzględniający jego największe osiągnięcia, związane z działalnością B+R i gospodarczą, zwłaszcza w zakresie zbieżnych z celem Projektu.
5. Opis koncepcji udziału w Projekcie, a w szczególności propozycję realizacji działań określonych w pkt. II niniejszego ogłoszenia
6. Opis kosztów realizacji projektu przez kandydata podanym z możliwą dokładnością.
7. Opis wnoszonych zasobów - wkładu kandydata na partnera w realizację celu partnerstwa, w tym zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe.

VI. Termin składania zgłoszeń:

21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o naborze na stronie internetowej Firma, decyduje data wpływu do Firma. Termin upływa 16 sierpnia o 23:59.

VII. Sposób i miejsce składania zgłoszeń:

W postaci papierowej wraz z wersją zapisaną na nośniku elektronicznym należy składać osobiście lub przesyłką rejestrowaną w siedzibie Firma, pod adresem: ul. Jana Kochanowskiego 47 lo. 44, 01-864 Warszawa

VIII. Kryteria wyboru (max 100 pkt):

1. Kandydatem na partnera jest jednostką naukową i posiada:
a. kategorię A+ - 10 pkt
b. kategorię A – 8 pkt
2. Udokumentowana wcześniejsza współpraca Firmy z kandydatem na partnera będącym jednostka naukową w ciągu ostatnich trzech lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu - 3 pkt
3. Kandydat na partnera jest MŚP – 2 pkt
4. Kandydat na partnera posiada siedzibę na terenie województwa mazowieckiego 10 pkt.
5. Kandydat na partnera jest jednostką naukową i posiada siedzibę na terenie województwa mazowieckiego – 10 pkt.
6. Kandydata na partnera zakłada wdrożenie do swojej działalności pozytywnych wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych realizowanych w ramach Projektu – 8 pkt
7. Zgodność działania kandydata na partnera z celami partnerstwa /pkt. V. 3./ - max 10 pkt
8. Doświadczenie kandydata na partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze /pkt. V. 4./ - max 10 pkt
9. Koncepcja udziału w Projekcie /pkt. V. 5./ - max 10 pkt
10. Szacunkowy koszt realizacji Projektu przez kandydata /pkt. V. 6./ - max 10 pkt
11. Wnoszone zasoby /pkt. V. 7./ - max 17 pkt

Ocena złożonych zgłoszeń prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146).

IX. Uwagi:

1. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:
a. podpisania umowy partnerskiej z kandydatem na partnera, którego zgłoszenie zostało najwyżej ocenione,
b. unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
2. W przypadku unieważnienia naboru Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności Firma nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia.
3. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej Lidera Partnerstwa.
4. Ocenie podlegać będą zgłoszenia spełniające wymagania formalne określone w pkt V. ogłoszenia.
5. W przypadku złożenia zgłoszenia po terminie, pozostawia się je bez rozpatrzenia.
6. Kandydat na partnera może złożyć jedno zgłoszenie w ramach naboru.
7. Zgłoszenie oraz wszystkie załączniki do zgłoszenia powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania kandydata na partnera zgodnie z zapisem w dokumencie rejestrowym lub zgodnie z załączonym pełnomocnictwem.
8. Po ogłoszeniu wyników naboru, z wybranym partnerem/partnerami zostanie podpisana umowa o partnerstwie regulująca szczegółowe warunki współpracy i role poszczególnych partnerów przy przygotowaniu i realizacji Projektu.
9. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej zawarcie umowy partnerstwa z wybranym w wyniku naboru partnerem, Urząd Miasta Poznania dopuszcza możliwość zawarcia umowy partnerstwa z podmiotem, który jako następny w kolejności został najwyżej oceniony.
10. Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.
11. Zgłoszenie należy przesłać w języku polskim, sporządzone komputerowo.