Meritus Systemy Informatyczne sp. z o.o. w dniu 19 listopada 2019r. podpisała umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju o dofinansowanie, w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza”, projektu pod tytułem: „Opracowanie innowacyjnego systemu składającego się z inteligentnych sensorów mierzących krytyczne parametry taboru kolejowego oraz aplikacji webowej do przetwarzania, monitorowania i analizowania danych za pomocą mechanizmów sztucznej inteligencji.”.

Numer wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0033/19
Data złożenia wniosku: 2019-09-25 06:25:25

Realizacja Projektu rozpocznie się: 2020-01-01
Data zakończenia realizacji Projektu: 2022-06-30

Wartość projektu: 9 597 625,00 PLN
Kwota dofinansowania: 7 952 665,00 PLN
NCBR tabor kolejowy


Streszczenie projektu

Celem projektu jest opracowanie kompleksowego i innowacyjnego systemu do kontrolowania parametrów pojazdów kolejowych (wagonów). Projekt podzielony jest na dwie równoległe części: sprzętową oraz aplikacyjną. Projekt zostanie zrealizowany przez konsorcjum instytutu naukowego i firmy informatycznej.

W projekcie zostanie utworzona platforma webowa zbierająca dane z czujników oraz analizująca je za pomocą mechanizmów sztucznej inteligencji do wykrywania anomalii w pojeździe kolejowym. Przewiduje się zaprojektowanie ich w sposób potrafiący uczyć się bez podawania próbek tj. za pomocą technik uczenia bez nadzoru lub z częściowym nadzorem. Takie podejście pozwoli wykrywać zdarzenia których na etapie projektowania systemu nie da się przewidzieć. Ten obszar sztucznej inteligencji jest w obecnych czasach bardzo mało rozwinięty, a w projekcie przewiduje się opracowanie zupełnie nowego podejścia w analizie zdarzeń.

W ramach przewidzianych prac opracowane zostaną następujące czujniki:
- czujnik załadunku umożliwiający stwierdzenie czy dany wagon jest załadowany czy jest pusty. Dodatkowo czujnik ten będzie zwracać informację o wadze całkowitej wagonu z dokładnością nie gorszą niż 30%.
- czujnik temperatury maźnicy badający poprawność funkcjonowania łożysk w zestawie kołowym.
- czujnik temperatury koła badający poprawność funkcjonowania hamulców.
- czujnik akustyczny/wibracji badający anomalia występujące związane z kołem tj. zgrubienia, spłaszczenia, pęknięcia.
- czujnik geolokalizacyjny, jednostka centralna posiadająca umiejętność analizy i przetwarzania danych gromadzonych z pozostałych czujników za pomocą mechanizmów sztucznej inteligencji (embedded).

Odbiorcą wykonanego projektu będą przewoźnicy kolejowi posiadający tabór kolejowy do ograniczenia kosztów skutków wystąpienia poważnej awarii. System pozwoli im reagować z wyprzedzeniem na pojawiające się usterki co skutkować będzie odpowiednio wcześniejszym planowaniem napraw zestawów szynowych.