Projekt

POIR.01.01.01-00-0924/17

Projekt pt. „Opracowanie innowacyjnego produktu i technologii obejmujących inteligentne algorytmy, oprogramowanie oraz sensory do automatycznego alokowania przyczynowo-skutkowego kosztów z zastosowaniem nowoczesnego rachunku kosztów (NRK) w podmiotach o wysokim poziomie skomplikowania procesów technologicznych”.
Termin realizacji: 09.11.2018 - 08.05.2021
project badge
project image

Źródła finansowania Projektu

Całkowity koszt Projektu
5 256 274,51pln
Przyznane dofinansowanie
4 070 457,73pln
Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. w dniu 26 listopada 2018 roku podpisał umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju o dofinansowanie (w ramach Działania 1.1.: Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), którego celem była realizacja nowego projektu. Przedmiotem projektu było opracowanie nowego produktu, łączącego model rachunku kosztów oraz technologię pozyskiwania i przetwarzania danych niefinansowych z użyciem sztucznej inteligencji, pozwalającego na prowadzenie właściwej polityki cenowej produktów w przedsiębiorstwach o wysokim poziomie skomplikowania procesów technologicznych, produkcji jednostkowej oraz małoseryjnej.

„W przedsiębiorstwach produkcyjnych duże znaczenie mają koszty pośrednie, które są wspólne dla wielu produktów, a właściwe decyzje zależą od poprawnej alokacji tych kosztów do produktów. Powszechnym zjawiskiem jest stosowanie uproszczonych modeli alokacji kosztów pośrednich, które najczęściej prowadzą do błędnych informacji o kosztach i rentowności produktów, a tym samym mogą skutkować niewłaściwymi decyzjami pogarszającymi wyniki i konkurencyjność przedsiębiorstwa. Pomimo tego, że wszystkie nowoczesne modele służące do poprawnej alokacji kosztów są o wiele lepiej dostosowane do odwzorowania obecnych realiów gospodarczych, to są one mało popularne. Głównym powodem jest większy koszt ich stosowania, a także czaso- i pracochłonny proces kalkulacji powodujący otrzymywanie wyników z opóźnieniem, często zbyt późno w stosunku do podejmowanej decyzji.

W celu rozwiązania tych problemów podjęliśmy się:

1. stworzenia innowacyjnego systemu opartego na nowoczesnym modelu rachunku kosztów powiązanego z infrastrukturą techniczną czujników, pozwalającego na pozyskiwanie danych na temat parametrów determinujących poziom kosztów pośrednich produktu. Rozwiązanie to pozwala w trybie rzeczywistym określić wpływ parametrów na koszt produktu i oszacować go z odchyleniem wynikającym z pkt 2.;

2. zastosowania technologii sztucznej inteligencji, która na podstawie analizy danych rzeczywistych o zachowaniu czynników kosztotwórczych określa, które czynniki w największym stopniu wpływają na ostateczny koszt produktu i wskazuje, w jakim stopniu wyjaśniają one zmienność kosztów, a także, jaki błąd jest popełniany wskutek pominięcia części czynników kosztotwórczych” – tłumaczy Mateusz Kalinowski, CEO Meritus Systemy Informatyczne.

Wynikiem realizacji projektu jest inteligentna sieć, przeznaczona dla firm produkcyjnych i usługowych, na którą składa się oprogramowanie klienckie oraz zbiór powiązanych czujników różnego typu. Wszystkie elementy są ze sobą powiązane. Sieć można konfigurować i rozbudowywać. Dzięki temu rozwiązanie mogą stosować zarówno małe, jak i średnie oraz duże podmioty.

Celem funkcjonowania systemu jest pozyskiwanie informacji prowadzących do podejmowania właściwych decyzji dotyczących działalności produkcyjnej (np. realizacja konkretnych zleceń, ustalenia dotyczące cen). Są to informacje na temat najistotniejszych zasobów, wykorzystywanych przy produkcji, jak również czynników kosztotwórczych, które przekładają się na koszt poszczególnych produktów.

Zadanie to jest realizowane głównie poprzez automatyzację pozyskiwania danych o kosztach, poprawne ich przypisanie do zasobów, analizę i syntezę informacji. Dzięki temu możliwe jest efektywne zarządzanie tymi zasobami, przekazywanie informacji zarządczych i wejściowych do innych systemów, określanie niewykorzystanych zdolności produkcyjnych, a także podejmowanie trafnych decyzji o prawidłowym zaangażowaniu zasobów w podmiotach.

Wszystko to wpływa na znaczną poprawę efektywności zarządzania podmiotami, co długoterminowo przekłada się na ich zdolności do generowania zysku, skutecznego konkurowania i ochronę środowiska. Właściwie skalkulowana rentowność produktów pozwala także podejmować świadome i możliwie najbardziej trafne decyzje na wszystkich poziomach zarządzania.

22 kwietnia 2024

Rozpowszechnianie wyników prac B+R projektu nr MAZOWSZE /0033/19

W ramach rozpowszechniania wyników prac badawczo-rozwojowych projektu opublikowane zostały następujące artykuły:
1. W czasopiśmie Rail Vehicles pt. „The sensors-based artificial intelligence Train Control and Monitoring System (TCMS) for managing the railway transport fleet”. Artykuł w wersji elektronicznej jest dostępny pod następującym linkiem: https://www.railvehicles.eu/The-sensors-based-artificial-intelligence-Train-Control-and-Monitoring-System-TCMS,159639,0,1.html
2. W czasopiśmie Sensors pt. „Anomaly Detection in Railway Sensor Data Environments: State-of-the-Art Methods and Empirical Performance Evaluation". Artykuł w wersji elektronicznej aktualnie jest dostępny pod następującym linkiem: https://www.mdpi.com/1424-8220/24/8/2633
Zobacz więcej
arrow

17 lutego 2023

Podpisanie umowy o dofinansowanie nowego projektu B+R

Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. w dniu 17 lutego 2023 roku podpisał umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju o dofinansowanie projektu pod tytułem: „Opracowanie innowacyjnej funkcjonalności wspomagającej pracowników poprzez nawigowanie ich po zakładzie produkcyjnym wraz z optymalizacją czasowo-odległościową oraz predykcją ruchów obiektów i zagrożeń”.
Zobacz więcej
arrow

16 lutego 2023

Rozpowszechnianie wyników prac B+R projektu nr RPMA.0I.02.00-14-b528/18

W ramach rozpowszechniania wyników prac badawczo-rozwojowych projektu opublikowany został kolejny artykuł w czasopiśmie Business Informatics Informatyka Ekonomiczna pt. "Lessons learned from developing an Industry 4.0 Mobile Process Management System Supported by Artificial Intelligence". Artykuł w wersji elektronicznej aktualnie jest dostępny pod następującym linkiem: https://www.researchgate.net/​publication/​366440879_​Lessons_​learned_​from_​developing_​an_​Industry_​40_​mobile_​process_​management_​system_​supported_​by_​Artificial_​Intelligence
Zobacz więcej
arrow

25 sierpnia 2022

Rozpowszechnianie wyników prac B+R projektu nr RPMA.0I.02.00-14-b528/18

W ramach rozpowszechniania wyników prac badawczo-rozwojowych projektu opublikowany został artykuł w czasopiśmie Applied Sciences pod tytułem „A Case Study on Implementing Agile Techniques and Practices: Rationale, Benefits, Barriers and Business Implications for Hardware Development”. Pełna treść artykułu w języku angielskim dostępna jest pod linkiem: https://www.mdpi.com/​2076-3417/​12/​17/​8457
Zobacz więcej
arrow

12 stycznia 2021

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego

W wyniku przeprowadzonego i rozstrzygniętego postępowania przetargowego wykonawcą i dostawcą prac badawczo-rozwojowych dla Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. była Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Tele- i Radiotechniczny z siedzibą w Warszawie. W dniu 31 grudnia 2020 roku, spółka odebrała wyniki prac badawczo–rozwojowych zrealizowanych przez wykonawcę.
Zobacz więcej
arrow

22 kwietnia 2020

Podpisanie umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych

Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. w dniu 16 kwietnia 2020 roku podpisał umowę z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych o dofinansowanie projektu pod tytułem: „System mobilnego zarządzania procesami technologicznymi Przemysłu 4.0 wykorzystujący sztuczną inteligencję”.
Zobacz więcej
arrow

27 listopada 2019

Podpisanie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

Celem projektu było opracowanie kompleksowego i innowacyjnego systemu do kontrolowania parametrów pojazdów kolejowych (wagonów). Projekt podzielony był na dwie równoległe części: sprzętową oraz aplikacyjną. Projekt został zrealizowany przez konsorcjum instytutu naukowego i firmy informatycznej.
Zobacz więcej
arrow

28 listopada 2018

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. w dniu 26 listopada 2018 roku podpisał umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju o dofinansowanie (w ramach Działania 1.1.: Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)
Zobacz więcej
arrow
logo
Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o.ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 118-209-42-36 REGON: 146836567KRS: 0000476119BDO: 000533844Kapitał własny: 100 000 zł

social media

Social Media Meritus

Zapraszamy do obserwowania profilu Meritus Systemy Informatyczne na LinkedIn i uczestnictwa w rozwoju wspólnej sieci kontaktów. Jako aktywny członek linkedinowej społeczności specjalistów, będziemy się z Państwem komunikować oraz dzielić aktualnościami i informacjami o działalności naszej spółki.