Projekt

POIR.02.03.02-14-0011/19

Projekt pt. „Opracowanie dokumentacji wraz z trzema prototypami czujników, służącymi do testów i certyfikacji, oraz bramek pracujących w technologii UWB ładowanych za pomocą pola elektromagnetycznego”.
Termin realizacji: 21.04.2019 - 31.12.2019
project badge
project image

Źródła finansowania Projektu

Całkowity koszt Projektu
246 000pln
Przyznane dofinansowanie
170 000pln
W wyniku przeprowadzonego i rozstrzygniętego postępowania przetargowego wykonawcą i dostawcą prac badawczo-rozwojowych dla Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. była Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Tele- i Radiotechniczny z siedzibą w Warszawie. W dniu 31 grudnia 2020 roku, spółka odebrała wyniki prac badawczo–rozwojowych zrealizowanych przez wykonawcę. Zgodnie z umową o dofinansowanie i harmonogramem rzeczowo-finansowym, wykonawca zrealizował pięć zadań:

Zadanie 1. Opracowanie czujnika UWB: dokumentacja produkcyjna oraz dwie sztuki prototypowe. Wartość prac: 98 400,00 zł
Zadanie 2. Opracowanie bramki UWB: dokumentacja produkcyjna oraz dwie sztuki prototypowe. Wartość prac: 61 500,00 zł
Zadanie 3. Konsultacje i testy z użytkownikami końcowymi systemu. Wartość prac: 3 198,00 zł
Zadanie 4. Opracowanie finalnej dokumentacji projektowej, przygotowanie dokumentacji do certyfikacji urządzeń. Wartość prac: 24 600,00 zł
Zadanie 5. Przeprowadzenie badań inżynierskich czujnika UWB i bramki UWB. Wartość prac: 58 302,00 zł

W wyniku prac wykonanych w ramach projektu powstała technologia w formie pełnej dokumentacji produkcyjnej pozwalająca na wyprodukowanie czujników UWB (tagów) oraz bramek UWB pracujących w technologii UWB (Ultra Wideband) w paśmie 5 GHz. Opracowana technologia pozwala na odczytywanie danych zbieranych przez czujniki UWB (tagów) oraz synchronizowanie ich w czasie (wszystkie odczyty dotyczą tego samego punktu w czasie). Ponadto, dodatkowe oprogramowanie wbudowane w bramki UWB pozwala określać położenie danego czujnika (tagu).

Czujniki UWB (tagi) są kompaktowe, zawierają kilka elementów we wspólnej obudowie, której wymiary nie przekraczają 55 x 35 x 15 mm. Czujniki mogą być wykorzystywane przez pracowników (np. mogą być przypięte do paska lub założone na rękę) oraz mocowane na przedmiotach. Czujniki znajdują zastosowanie w wielu branżach np.: energetyce, transporcie, handlu czy produkcji. Czujniki UWB pracują z wykorzystaniem protokołu przemysłowego ECMA- 368.

Bramki UWB służą do ustalania bieżących pozycji czujników UWB (tagów). Jedna bramka, ustawiona w procesie konfiguracji, pełni rolę serwera komunikacyjnego służącego do przesyłania wszystkich informacji i danych geolokalizacyjnych za pomocą API typu REST do zewnętrznego systemu tj. programu komputerowego zintegrowanego z opracowanym systemem. Bramki zawierają układ UWB i pozwalają na komunikację z czujnikami UWB (tagami) oraz posiadają interface Wi-Fi oraz Ethernet, umożliwiające połączenie z internetem. Dzięki zastosowanej technologii można budować dużą topologię sieci obsługującej nieograniczoną liczbę tagów.

Wraz z wdrożeniem wyników projektu do eksploatacji, czujniki stały się częścią systemu służącego do monitorowania osób i innych jednostek poruszających się po obiekcie np. w zakładzie pracy, hali czy magazynie. Informacje i alerty pochodzące z czujników służą do ostrzegania kierownictwa czy osób zarządzających obiektami, strefami o podwyższonym zagrożeniu lub terenami zamkniętymi m.in. o przekroczeniu danej granicy/terenu czy wejściu osoby niepożądanej na teren zamknięty. Dzięki wdrożeniu wyników projektu, Meritus Systemy Informatyczne zbudował innowacyjny system z aplikacją webową, który pokazuje aktualne położenie monitorowanych obiektów.

Meritus Systemy Informatyczne od wielu lat rozwija swoje oprogramowanie o nazwie merSoft ERP. Po zakończeniu realizacji projektu eksperci wydzielili moduł o nazwie merSoft RTLS, który został zintegrowany z czujnikami i bramkami. Spółka zaimplementowała API typu REST do wizualizacji poruszających się obiektów. System został opracowany z myślą o firmach, które muszą kontrolować strefy newralgiczne i strategiczne, starających się optymalizować rozmieszczenie obiektów za pomocą map ciepła. Nowy produkt został wprowadzony na rynek w ramach nowego – kompletnego i zintegrowanego - oprogramowania merSoft ERP oraz w formie SaaS (usługi internetowej).

22 kwietnia 2024

Rozpowszechnianie wyników prac B+R projektu nr MAZOWSZE /0033/19

W ramach rozpowszechniania wyników prac badawczo-rozwojowych projektu opublikowane zostały następujące artykuły:
1. W czasopiśmie Rail Vehicles pt. „The sensors-based artificial intelligence Train Control and Monitoring System (TCMS) for managing the railway transport fleet”. Artykuł w wersji elektronicznej jest dostępny pod następującym linkiem: https://www.railvehicles.eu/The-sensors-based-artificial-intelligence-Train-Control-and-Monitoring-System-TCMS,159639,0,1.html
2. W czasopiśmie Sensors pt. „Anomaly Detection in Railway Sensor Data Environments: State-of-the-Art Methods and Empirical Performance Evaluation". Artykuł w wersji elektronicznej aktualnie jest dostępny pod następującym linkiem: https://www.mdpi.com/1424-8220/24/8/2633
Zobacz więcej
arrow

17 lutego 2023

Podpisanie umowy o dofinansowanie nowego projektu B+R

Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. w dniu 17 lutego 2023 roku podpisał umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju o dofinansowanie projektu pod tytułem: „Opracowanie innowacyjnej funkcjonalności wspomagającej pracowników poprzez nawigowanie ich po zakładzie produkcyjnym wraz z optymalizacją czasowo-odległościową oraz predykcją ruchów obiektów i zagrożeń”.
Zobacz więcej
arrow

16 lutego 2023

Rozpowszechnianie wyników prac B+R projektu nr RPMA.0I.02.00-14-b528/18

W ramach rozpowszechniania wyników prac badawczo-rozwojowych projektu opublikowany został kolejny artykuł w czasopiśmie Business Informatics Informatyka Ekonomiczna pt. "Lessons learned from developing an Industry 4.0 Mobile Process Management System Supported by Artificial Intelligence". Artykuł w wersji elektronicznej aktualnie jest dostępny pod następującym linkiem: https://www.researchgate.net/​publication/​366440879_​Lessons_​learned_​from_​developing_​an_​Industry_​40_​mobile_​process_​management_​system_​supported_​by_​Artificial_​Intelligence
Zobacz więcej
arrow

25 sierpnia 2022

Rozpowszechnianie wyników prac B+R projektu nr RPMA.0I.02.00-14-b528/18

W ramach rozpowszechniania wyników prac badawczo-rozwojowych projektu opublikowany został artykuł w czasopiśmie Applied Sciences pod tytułem „A Case Study on Implementing Agile Techniques and Practices: Rationale, Benefits, Barriers and Business Implications for Hardware Development”. Pełna treść artykułu w języku angielskim dostępna jest pod linkiem: https://www.mdpi.com/​2076-3417/​12/​17/​8457
Zobacz więcej
arrow

12 stycznia 2021

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego

W wyniku przeprowadzonego i rozstrzygniętego postępowania przetargowego wykonawcą i dostawcą prac badawczo-rozwojowych dla Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. była Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Tele- i Radiotechniczny z siedzibą w Warszawie. W dniu 31 grudnia 2020 roku, spółka odebrała wyniki prac badawczo–rozwojowych zrealizowanych przez wykonawcę.
Zobacz więcej
arrow

22 kwietnia 2020

Podpisanie umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych

Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. w dniu 16 kwietnia 2020 roku podpisał umowę z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych o dofinansowanie projektu pod tytułem: „System mobilnego zarządzania procesami technologicznymi Przemysłu 4.0 wykorzystujący sztuczną inteligencję”.
Zobacz więcej
arrow

27 listopada 2019

Podpisanie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

Celem projektu było opracowanie kompleksowego i innowacyjnego systemu do kontrolowania parametrów pojazdów kolejowych (wagonów). Projekt podzielony był na dwie równoległe części: sprzętową oraz aplikacyjną. Projekt został zrealizowany przez konsorcjum instytutu naukowego i firmy informatycznej.
Zobacz więcej
arrow

28 listopada 2018

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. w dniu 26 listopada 2018 roku podpisał umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju o dofinansowanie (w ramach Działania 1.1.: Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)
Zobacz więcej
arrow
logo
Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o.ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 118-209-42-36 REGON: 146836567KRS: 0000476119BDO: 000533844Kapitał własny: 100 000 zł

social media

Social Media Meritus

Zapraszamy do obserwowania profilu Meritus Systemy Informatyczne na LinkedIn i uczestnictwa w rozwoju wspólnej sieci kontaktów. Jako aktywny członek linkedinowej społeczności specjalistów, będziemy się z Państwem komunikować oraz dzielić aktualnościami i informacjami o działalności naszej spółki.