Projekt

RPMA.0I.02.00-14-b528/18

Projekt pt. "System mobilnego zarządzania procesami technologicznymi Przemysłu 4.0 wykorzystujący sztuczną inteligencję"
Termin realizacji: 01.01.2019 - 31.12.2021
project badge
project image

Źródła finansowania Projektu

Całkowity koszt Projektu
4 887 849,28pln
Kwota dofinansowania
3 619 857,24pln
Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. w dniu 16 kwietnia 2020 roku podpisał umowę z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych o dofinansowanie projektu pod tytułem: „System mobilnego zarządzania procesami technologicznymi Przemysłu 4.0 wykorzystujący sztuczną inteligencję”. Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie systemu mobilnego zarządzania procesami technologicznymi, zgodnego z ideą Przemysłu 4.0 oraz wykorzystującego sztuczną inteligencję (z ang. Al, Artificial Intelligence). Proponowane rozwiązanie będzie wpisywać się w koncepcje inteligentnych fabryk. System będzie dostępny w chmurze w skali globalnie i posłuży realizacji obsługi wybranych procesów technologicznych klienta. Dzięki zastosowaniu technologii sztucznej inteligencji, system będzie łączył parametry procesów technologicznych z wymaganiami środowiskowymi, bezpieczeństwem i diagnostyką.

Szczegółowe cele projektu:
 • predykcja zagrożeń;
 • wsparcie użytkownika w procesie podejmowania decyzji w przypadku awarii, awarii złożonych czy stanów alarmowych pochodzą z kilku obszarów np.: technologii, środowiska, infrastruktury bezpieczeństwa;
 • budowanie świadomości pracowników na temat tego, że ich działania są bezpośrednio związane z produkcją, co oznaczą, że mają istotny wpływ na bezpieczeństwo osób i mienia, ochronę środowiska, infrastrukturę, czyli zasoby rzeczowe przedsiębiorstwa, jakość produkowanych wyrobów, a także koszty ich serwisowania, utrzymanie dobrych relacji z klientem, a w konsekwencji na przychody przedsiębiorstwa i ich samych;
 • ograniczenie do niezbędnego minimum informacji dostarczanych do użytkownika, dostosowanej do jego wykształcenia, wiedzy i poziomu wiedzy technicznej;
 • zastosowanie uniwersalnego projektowania zgodnego z wymaganiami, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań mobilnych, co w przypadku osób starszych i z niepełnosprawnościami powinno sprzyjać ich aktywności zawodowej.

Odbiorcami systemu będą mikro, małe, średnie i duże firmy oraz przedsiębiorstwa sieciowe. Użytkownikami systemu będą pracownicy ww. firm, którzy są odpowiedzialni za produkcję, tzn.:
 • wielkość, jakość i terminowość produkcji;
 • serwis gwarancyjny/pogwarancyjny i zdalną diagnostykę wyrobów;
 • zapewnienie ciągłości dostaw energii i innych zasobów.

A także pracownicy działów, które są odpowiedzialne za:
 • bezpieczeństwo osób i mienia, BHP i PPOŻ;
 • ochronę środowiska;
 • utrzymanie stanu technicznego urządzeń, maszyn i linii produkcyjnych, infrastruktury całego przedsiębiorstwa;
 • funkcjonowanie systemów teleinformatycznych.

22 kwietnia 2024

Rozpowszechnianie wyników prac B+R projektu nr MAZOWSZE /0033/19

W ramach rozpowszechniania wyników prac badawczo-rozwojowych projektu opublikowane zostały następujące artykuły:
1. W czasopiśmie Rail Vehicles pt. „The sensors-based artificial intelligence Train Control and Monitoring System (TCMS) for managing the railway transport fleet”. Artykuł w wersji elektronicznej jest dostępny pod następującym linkiem: https://www.railvehicles.eu/The-sensors-based-artificial-intelligence-Train-Control-and-Monitoring-System-TCMS,159639,0,1.html
2. W czasopiśmie Sensors pt. „Anomaly Detection in Railway Sensor Data Environments: State-of-the-Art Methods and Empirical Performance Evaluation". Artykuł w wersji elektronicznej aktualnie jest dostępny pod następującym linkiem: https://www.mdpi.com/1424-8220/24/8/2633
Zobacz więcej
arrow

17 lutego 2023

Podpisanie umowy o dofinansowanie nowego projektu B+R

Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. w dniu 17 lutego 2023 roku podpisał umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju o dofinansowanie projektu pod tytułem: „Opracowanie innowacyjnej funkcjonalności wspomagającej pracowników poprzez nawigowanie ich po zakładzie produkcyjnym wraz z optymalizacją czasowo-odległościową oraz predykcją ruchów obiektów i zagrożeń”.
Zobacz więcej
arrow

16 lutego 2023

Rozpowszechnianie wyników prac B+R projektu nr RPMA.0I.02.00-14-b528/18

W ramach rozpowszechniania wyników prac badawczo-rozwojowych projektu opublikowany został kolejny artykuł w czasopiśmie Business Informatics Informatyka Ekonomiczna pt. "Lessons learned from developing an Industry 4.0 Mobile Process Management System Supported by Artificial Intelligence". Artykuł w wersji elektronicznej aktualnie jest dostępny pod następującym linkiem: https://www.researchgate.net/​publication/​366440879_​Lessons_​learned_​from_​developing_​an_​Industry_​40_​mobile_​process_​management_​system_​supported_​by_​Artificial_​Intelligence
Zobacz więcej
arrow

25 sierpnia 2022

Rozpowszechnianie wyników prac B+R projektu nr RPMA.0I.02.00-14-b528/18

W ramach rozpowszechniania wyników prac badawczo-rozwojowych projektu opublikowany został artykuł w czasopiśmie Applied Sciences pod tytułem „A Case Study on Implementing Agile Techniques and Practices: Rationale, Benefits, Barriers and Business Implications for Hardware Development”. Pełna treść artykułu w języku angielskim dostępna jest pod linkiem: https://www.mdpi.com/​2076-3417/​12/​17/​8457
Zobacz więcej
arrow

12 stycznia 2021

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego

W wyniku przeprowadzonego i rozstrzygniętego postępowania przetargowego wykonawcą i dostawcą prac badawczo-rozwojowych dla Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. była Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Tele- i Radiotechniczny z siedzibą w Warszawie. W dniu 31 grudnia 2020 roku, spółka odebrała wyniki prac badawczo–rozwojowych zrealizowanych przez wykonawcę.
Zobacz więcej
arrow

22 kwietnia 2020

Podpisanie umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych

Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. w dniu 16 kwietnia 2020 roku podpisał umowę z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych o dofinansowanie projektu pod tytułem: „System mobilnego zarządzania procesami technologicznymi Przemysłu 4.0 wykorzystujący sztuczną inteligencję”.
Zobacz więcej
arrow

27 listopada 2019

Podpisanie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

Celem projektu było opracowanie kompleksowego i innowacyjnego systemu do kontrolowania parametrów pojazdów kolejowych (wagonów). Projekt podzielony był na dwie równoległe części: sprzętową oraz aplikacyjną. Projekt został zrealizowany przez konsorcjum instytutu naukowego i firmy informatycznej.
Zobacz więcej
arrow

28 listopada 2018

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. w dniu 26 listopada 2018 roku podpisał umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju o dofinansowanie (w ramach Działania 1.1.: Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)
Zobacz więcej
arrow
logo
Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o.ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 118-209-42-36 REGON: 146836567KRS: 0000476119BDO: 000533844Kapitał własny: 100 000 zł

social media

Social Media Meritus

Zapraszamy do obserwowania profilu Meritus Systemy Informatyczne na LinkedIn i uczestnictwa w rozwoju wspólnej sieci kontaktów. Jako aktywny członek linkedinowej społeczności specjalistów, będziemy się z Państwem komunikować oraz dzielić aktualnościami i informacjami o działalności naszej spółki.